20 ก.ย. 2560   แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
14 ก.ย. 2560   การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบการสอบแบบ E-Exam  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ก.ย. 2560   การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
14 ก.ย. 2560   ขอให้นำส่งเงินลูกเสือ เนตรนารี และรายงานการลูกเสือ เนตรนารี ปี 2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
13 ก.ย. 2560   เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมการรู้หนังสือในยุคดิจิทัลและพลังคลังสมองเพ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ก.ย. 2560   ตำแหน่งพนักงานราชการที่ว่างลง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2560   ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2560   แนวปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทาน ให้รัฐบาลและประชาชนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ย. 2560   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ก.ย. 2560   เชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 ส.ค. 2560   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
22 ส.ค. 2560   ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผุ้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 26/2560 และครั้งที่ 27  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560   ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2560   ขอข้อมูลรายงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2560   การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   ขอส่งสำเนา กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการรักาษาที่โรงพยาบาลศิริราช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560   การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2560   รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2560   ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2560   การสับเปลี่ยนหน้าที่หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ค. 2560   เชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ก.ค. 2560   การจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตร 2551 (รายวิชาเลือก) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
18 ก.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลศูนย์แนะแนว (ด่วนที่สุด)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
14 ก.ค. 2560   การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ก.ค. 2560   ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินเพื่อควบคุมคุณภาพการรู้หนังสือด้านการอ่านออก-เขียนได้ ของนักศึกษา กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ก.ค. 2560   ขยายเวลาและแจ้งการเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
11 ก.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
07 ก.ค. 2560   เกณฑ์การพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ก.ค. 2560   การกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.ค. 2560   การแต่งกายข้าราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.ค. 2560   ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปรำจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ก.ค. 2560   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน.ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ก.ค. 2560   การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
03 ก.ค. 2560   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ (ขุนหาญ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 มิ.ย. 2560   แบบสอบถามผู้สูงอายุ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
27 มิ.ย. 2560   เชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 มิ.ย. 2560   การต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่และสมัครใหม่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มิ.ย. 2560   ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานรัฐ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 มิ.ย. 2560   ประชุมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) เพื่อขอรับสิ่งอำนว  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
26 มิ.ย. 2560   ส่งสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 มิ.ย. 2560   การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 มิ.ย. 2560   ติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.รอบทดลอง ระยะที่2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
19 มิ.ย. 2560   การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระยะที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 มิ.ย. 2560   ขอให้เฝ้าระวังก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 มิ.ย. 2560   ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคทรัพย์เป็นกองทุนให้บุตรพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 มิ.ย. 2560   ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข ฝึกอบรมอาชีพ จ.อุบลราชธานี"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 มิ.ย. 2560   การกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา ปี 60  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
08 มิ.ย. 2560   เชิญชวนร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 มิ.ย. 2560   การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
08 มิ.ย. 2560   แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
02 มิ.ย. 2560   เชิญชวนประดับธงชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 มิ.ย. 2560   เชิญชวนปลูกดาวเรืองร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 มิ.ย. 2560   เชิญประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ค. 2560   ขอเชิญมีส่วนร่วมจัดพิพม์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู " เนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพพร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 พ.ค. 2560   ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 พ.ค. 2560   แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
26 พ.ค. 2560   การติดตามการใช้คู่มือการสร้างแบบทดสอบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
26 พ.ค. 2560   การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาและผู้สมัครกลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยภาคเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
23 พ.ค. 2560   ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร วิทยากรยุวกาชาด กศน.จังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 พ.ค. 2560   การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 พ.ค. 2560   สำรวจการลงทะเบียนเรียนและสั่งข้อสอบฯ 1/2560 (รายวิชาเลือก)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
23 พ.ค. 2560   ปฏิทินการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
22 พ.ค. 2560   การายงานข้อมูลการขับเคลื่อนแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย      รับ
18 พ.ค. 2560   การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ค. 2560   ขอความร่วมมือจัดส่งแผนการเรียนรู้รายบุคคล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 พ.ค. 2560   ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินงานดีเด่น (Best Practice)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 พ.ค. 2560   การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. รอบทดลอง ระยะที่2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ
16 พ.ค. 2560   การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 พ.ค. 2560   สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการในสังกัด (รายละเอียดเพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 พ.ค. 2560   ชุดวิชาเลือกบังคับ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ      รับ