[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
 

 
<< กันยายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
สมศ. ประกาศรายชื่อ กศน.อำเภอที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สมศ. ประกาศรายชื่อ กศน.อำเภอที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   เข้าชม :  [1531]
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
และเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2   เข้าชม :  [1012]
การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)   เข้าชม :  [873]
การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของครู กศน.
หลักสูตรการพัฒนา \"ครูบัญชีต้นแบบ\"   เข้าชม :  [1934]
เชิญประชุมผู้บริหาร กศน.เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ไตรมาสที่ 4
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั้ง 22 แห่ง   เข้าชม :  [1290]
 


แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง
รายงานผลการดำเนินงาน ศส.ปชต. ปี 2560
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2560

คลิกเพื่อกรอกรายงานข้อมูล
  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ 2560 - 2563 

แบบบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานราชการ
 แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง 
ให้กรอกแบบรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  ปีการศึกษา 2560

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2560
คลิกเพื่อกรอกแบบรายงาน
  ไฟล์ติดตั้งระบบเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน 

แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
  แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
  แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง 

ส่งแบบสรุปวันลาข้าราชการฯ และลูกจ้างประจำ
กำหนดส่งภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560


 

  แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง 

ส่งแบบสรุปวันลาพนักงานราชการ
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
กำหนดส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2560การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 ครั้งที่ 
2 (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)

  ส่งสมุดบันทึกความดีภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 

คลิกดูรายละเอียด แนวทางการดำเนินงานศูนย์แนะแนว 
และประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต เอกสารเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร 
หน่วยงาน สถานศึกษา ดีเด่น ปี 2560
และสามารถดาว์นโหลดแบบประเมิน
ได้ที่ www.nfe.go.th/www.korpornfe.net


การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิืศรีแห่ง สป.
"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่งแบบประเมินมายัง สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษเพื่อคัดเลือก
ภายในวันที่ 8 ส.ค.2560 เวลา 14.00 น.
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนีสินข้าราชการครู
ประจำปีงบประมาณ 2560
กู้ยืมไม่เกินรายละ 200,000 บาท

รายละเอียด 
 แจ้งติดตามผลการดำเนินโครงการ  
จัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด

คู่มือ


 คู่มือโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  
กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการในปีการศึกษา 2560ไฟล์แผนการจัดการศึกษาพื้นที่ชายแดน


 
 แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง 
ให้ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
(ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)


 
 แบบรายงานการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ความก้าวหน้า/ความสำเร็จตามนโยบายการตรวจราชการ)

คลิกดาว์นโหลดแบบรายงาน  
 รายงานงบทดลองรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2560 
เดือนมีนาคม - กันยายน 2560


คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.เครื่องมือนิเทศกิจกรรม กศน. ปีงบประมาณ 2560


 
  แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง  

ให้ กศน.อำเภอดาว์นโหลดแบบรายงานความพึงพอใจ
สงป.301 และ สงป.302
ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานทุกวันที่ 8 ของเดือน

 


รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินพนักงานราชการ
ตำแหน่งครู กศน.ตำบล


  
 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2560 (กศน.กผ.03) 
สำหรับสถานศึกษารายอำเภอ , รายตำบล ,รายบุคคล


  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคัดเลือก
บุคลากร/สถานศึกษา/หน่วยงาน/
ที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ
ประจำปี 2559

 


 แบบฟอร์มใบส่งมอบงานจ้างและแจ่้งหนี้


 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ


  
  แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง 
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ศส.ปชต.
 

 


หลักสูตรอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล
สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปคู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน

 


 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปี งปม.2559

 


 
เรียน ผอ.กศน.อำเภอ ทุกแห่ง
คำอธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ


แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

 


 
 แจ้ง กศน.อำเภอทุกแห่ง  
ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการชี้แจง (ร่าง) การปรับปรุง
และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร กศน. 2551 ปรับปรุง พ.ศ. 2559


  
แบบฟอร์ม


ทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ
ขอความเห็นชอบจัดซื้อ
แบบฟอร์มเบิกวัสดุสำนักงาน
ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
ใบเสนอราคา
PDPS0001


      ตัวอย่าง

การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน
เพื่อให้ กศน.อำเภอ นำไปวิเคราะห์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน


แก้ไขเพิ่มเติม
1 ตัวอย่าง ประกาศ
2 เอกสารสอบราคา

4.ตัวอย่าง TOR.doc


     โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด

 
 
   

   


สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานประชุมมอบนโยบายฯ ท่านเลขา กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานประชุมมอบนโยบายฯ ท่านเลขา กศน.นายการุณ สกุลประดิษฐ๋ นำทีมโดย ผอ.วรินทร์ วิรุณพันธ์  เข้าชม :  [680]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ยินดีต้อนรับ ท่าน ผอ.วรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ5 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [1082]
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงานวันปิยะมหาราช24 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [660]
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ15 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [450]
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ที่จังหวัดมุกดาหาร21 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [723]
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ15 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [429]
ต้อนรับ ครู ศรช.คนใหม่3 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [766]

 
 

 

19 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ลูกจ้างรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายรายเดือน)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557  เข้าชม :  [3680]

6 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมขน
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศภาคม 2557  เข้าชม :  [2664]

21 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  เข้าชม :  [865]

7 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาที่คะแนนสอบ N-Net สูงสุด
สถานศึกษาที่มีนักศึกษาได้คะแนนสอบสูงสุด ระดับจังหวัด   เข้าชม :  [1464]

28 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชน
(กศน.ตำบล) จำนวน 1 แห่ง  เข้าชม :  [1442]

7 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
รายละเอียดคลิก  เข้าชม :  [1652]

20 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  เข้าชม :  [2925]

15 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรม กศน. เปิดโลกกว้างสู่ชุมชน ปี 2555
ขอเชิญร่วมงาน วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2555 ที่อำเเภออุทุมพรพิสัย   เข้าชม :  [1518]

4 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหาร ข้าราชการและประชาชนผู้สนใจ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2555  เข้าชม :  [1427]

25 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเพศศึกษารอบด้าน สำหรับครู กศน. และนักศึกษา กศน.
จำนวน 3 รุ่น  เข้าชม :  [1453]

17 / มิ.ย. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ชวนอ่าน ลงพื้นที่ อ.กันทรารมย์
โครงการ กศน.ชวนอ่าน ลงพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ร่วมกับ คนพันธุ์ LR  เข้าชม :  [546]
19 / ก.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชนที่ กศน.ราษีไศล ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
ที่หอประชุมอำเภอราษีไศล โดยนายอำเภอราษีไศลเป็นประธาน นายสุรศักดิ์ สีดาบุตร เป็ผู้กล่าวรางาน  เข้าชม :  [1917]
20 / ส.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชน ที่วัดบ้านหนองครกอำเภอเมือง
17 สิงหาคม 2555 นายวัฒนา พุฒธิชาติ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นำคณะทีมงานส่วนราชการอำเภอออกให้บริการอำเภอยิ้ม  เข้าชม :  [1850]
10 / ส.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชนที่ กศน.พยุห์ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
กศน.พยุห์จัดงานวันรักการอ่านขึ้นโดย นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอเป็นนประธาน  เข้าชม :  [1825]
8 / ส.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชนที่ กศน.วังหิน ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
วันนี้นายชำนาญ วันแก้ว ผอ.กศน.ศรีสะเกษ อนุมัติให้นายปริญญา ชิณะแขว นำ รถกศน.สู่ชุมชนมาร่วม งานสัปดาห์วิชาการ  เข้าชม :  [1818]
18 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชน ที่วัดบ้านตะดอบอำเภอเมือง
กศน.เมือง โดยนายชนชาติ เต็งศิริ ผอ.กศน.เมืองขอความอนุเคราะห์รถโมบายออกร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่  เข้าชม :  [2498]
16 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การแข่งขันกีฬากลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ที่อุบลราชธานี
กลุ่มสามเหลี่ย มรกตคัดหาตัวนักกีฬา เพื่อลงแข่งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าชม :  [1199]
13 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชน นำท่านไป อบต.เสียว
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ท่านนายอำเภอเบญจลักษ์ประธานเปิดงานโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ที่อบต.เสียว  เข้าชม :  [2062]
11 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.สุ่ชุมชนที่ วัดบ้านแจงแมง ต.ซำ อ.กันทรลักษ์
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ นายอำเภอกันทรลักษ์ และนางสุนันทา อินทร์อาสาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์  เข้าชม :  [2401]
10 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
อบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทยปริญญา
7 กรกฎาคม 2555 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯห้องประชุมมงกุฎเวชฯ  เข้าชม :  [1103]
10 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.สุ่ชุมชนที่ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
6 กรกฎาคม 2555 สำนักงาน กศน.ศรีสะเกษ ร่วมกับยุติธรรมจังหวัด,เรือนจำจังหวัด และหน.ส่วนราชการจังหวัด นายชำนาญ วันแก้ว ผอ.กศน.  เข้าชม :  [3880]
3 / ก.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
มหกรรม กศน.ศรีสะเกษเกมส์
๒ ก.ค. ๕๕ กศน.ศรีสะเกษ คัดเลือกตัวนักกีฬา ที่สนามสถาบันวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ  เข้าชม :  [2631]
27 / มิ.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชน ที่โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
วันนี้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรัตน์ นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการยุติธรรมเชิงรุก  เข้าชม :  [2949]
25 / มิ.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.สุ่ชุมชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลี้งอำเภอศิลาลาด
วันนี้นายอำเภอศิลาลาด,ผู้บัญชาการเรือนจำ,นายแสวง ธรรมพร ผอ.กศน.ศิลาลาด  เข้าชม :  [1759]
20 / มิ.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชน ร่วมกับงานข้าวโพดหวานศรีรัตนะ
ณ.ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  เข้าชม :  [2119]
14 / มิ.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศึกษาดูงานที่ ฮ่องกง,เชินเจิ้นประเทศจีน
คณะเดินทางดูงานต่างประเทศครั้งนี้ต้องขอชมท่านเลขา กศน.และผู้บริหารจังหวัดทุกท่านด้วยเฉพาะศรีสะเกษ  เข้าชม :  [2133]
4 / มิ.ย. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ศึกษาดูงานที่ กศน.บางสะพานน้อย
ศึกษาดูงานที่ กศน.บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้เขียนมีโอกาสได้ติดตามคณะไปด้วย  เข้าชม :  [2647]
23 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชนที่โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
อำเภอโนนคูณ โดยกาชาดจังศรีสะเกษออกรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 22 พค.55 ครั้งนี้ กศน.ศรีสะเกษได้  เข้าชม :  [1656]
18 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ที่วัดบ้านกอกตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมย์ 17 พค.55  เข้าชม :  [1693]
15 / พ.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.นำความรู้สู่ชุมชนที่บ้านห่องวารี ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์
วันนี้นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง รักษาการ ผอ.กศน.ศรีสะเกษ อนุญาตให้นายปริญญา ชิณะแขวและนายคูณ พาหา นำคาราวาน  เข้าชม :  [2891]

(เร็วๆ นี้)
 

 


นายวรินทร์ วิรุณพันธ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
 

นางธนัชศรณ์  ศิริม่วง
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

  
 

 
 E-office&Budget
 
 
SchoolNet
You-Learning

 

 

 ITW51 รุ่นวันที่ 8 มี.ค.2560
 ITW51 รุ่นวันที่ 28 พ.ย.2559 
 ITW51 รุ่นวันที่ 3 ต.ค.2559 
 ITW51 รุ่นวันที่ 2 ต.ค. 2558 
  ITW51 รุ่นวันที่ 17 ส.ค. 2558 
 ITW51 รุ่นวันที่ 22 พ.ค. 2558  
 โปรแกรมเทียบระดับ(ปกติ)3.03Up19.เม.ย.57  
 ITW51 รุ่น 24 ก.ค.2557 
 Itw v 8. เม.ย. 2557 
 คู่มือการใช้ระบบ e-GP  

  โปรแกรมเทียบระดับฯ
       (26 ก.พ.57) 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการยืมเงิน 

 รายงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
  รายงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 Resize  ภาพ 
 eCitizen 
 หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าชดเชยสนามสอบ 
 ระเบียบ ศธ. ว่าด้วย
แหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบล
 
 ITW51update(7ต.ค.56)
 ITW51 2.0 (10 เม.ย.56
 เอกสาร การเงิน 
EIS-56(18 มี.ค. 56) 
ITW51UPDATE (16 ธ.ค. 55)
EIS-56(Update 21 ก.พ. 56) 
EIS-56(Update 8 ม.ค. 56) 
โปรแกรมเทียบระดับ รุ่น 3.03 
EIS-55(update3เม.ย.55)  
 ITW44update(1 เม.ย.55) 
 ITW51update(1 เม.ย.55) 
 ITW44update(16 ธ.ค.54) 
 ITW51update(16 ธ.ค. 54) 
 ITW2.0 update(5 พ.ค.54)
 ITW51 รุ่น 1.5(31 ม.ค. 54)
 ITW44 รุ่น 1.7(31 ม.ค. 54)
 ITW51 รุ่น 2.0(24 ม.ค. 54)
 ITW44_update(31มี.ค.54)
 ITW51_นำร่อง_update(31มี.ค.54)
 ITW51_update(31มี.ค.54) 
 คู่มือแก้ไขนักศึกษาไม่มีคะแนน 
  ITW51 18 พ.ย. 54

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05