[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
บุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ

 

นายวรินทร์ วิรุณพันธ์
ผอ.สำนักงาน.กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
 

นางธนัชศรณ์  ศิริม่วง
รองผอ.สำนักงาน.กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
 

         
  นางปิยะวรรณ กองรักษา
ศึกษานิเทศก์
นางไศลรัตน์ แสงทอง
ศึกษานิเทศก์
นางนิ่มอนงค์  แพงมา
ศึกษานิเทศก์
 
          
 

นางรัตนา  ชินทอง
พนักงานพิมพ์ ส 3 
 
นายสมพล  สุภาพันธ์
พนักงานพิมพ์ ส 3
นายสมบูรณ์  ใจมั่น
พนักงานพิมพ์ ส 3 
นายคูณ  พาหา
พนักงานพิมพ์ ส 3 
นายสนิท  ปัญจา
พนักงานพิมพ์ ส 3 
         
นายสมปอง  เสาเวียง
พนักงานพิมพ์ ส 3
 นางนันนิชา เงาศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางดากานดา  อินทรพันธุ์   
นักจัดการงานทั่วไป 
น.ส.อลิศา  ชุมศรี  
นักจัดการงานทั่วไป
 
นายกานต์กวี  นครขวาง   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
         


   
 
นางพิชญ์สุกานต์  ธวัลหทัยกุล   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายธนาวุฒิ  ชินทะวัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
              
น.ส.นงนุช  พาหา   
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 
น.ส.ขนิจฐา  สมใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นายวิชัย นาห่อม
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 
         


 
       
 

น.ส.สุจิตรา  พิมอุทา  
นักวิชาการพัสดุ
 

น.ส.ชยุดา  พิลุน    
 นักวิชาการพัสดุ
 

น.ส.สุจารี  โพธิ์ศรีทัต 
นักวิชาการศึกษา
 

น.ส.ปาลิดา สมงาม  
นักวิชาการศึกษา
 
นางสุประวีณ์  ทานะ  
 นักวิชาการศึกษา
     
 
น.ส.รัตมา  ศรีเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
 

น.ส.ธภาภัค มลิพันธุ์
นักจัดการงานทั่วไป

   
ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์  จำปาเทศ
นักวิชาการศึกษา
 
นางสราวดี  พาหา
นักวิชาการศึกษา
 
น.ส.ธนัดดา  เพ็งพา
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
         
 น.ส.ณัฐธิญา  ภักดีรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
  น.ส.ปาริชาติ  สุทธิสังข์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
 
   


         
         
         


เข้าชม : 10793
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05