[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ผลงานทางวิชาการ

  การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ  จ้าของผลงาน  นางสุพักตร์    หนองม่วง    (คลิก) 

  รายงานการใช้คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จ้าของผลงาน  นายเทวัญ  จันทเขต   (คลิก) 
  การศึกษาและการพัฒนายุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ เจ้าของผลงาน นายชำนาญ วันแก้ว (คลิก)

  รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2552 เจ้าของผลงาน นายชำนาญ วันแก้ว (คลิก)

  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าของผลงาน นายชูเกียรติ แถวปัดถา (คลิก)

  การประเมินโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศีกษาศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุตำบลอีเซ เจ้าของผลงาน นางปิติคลอ จักขุพันธ์ (คลิก)

  คู่มือการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เจ้าของผลงาน นางสุนันทา อินทร์อาษา (คลิก)

  คู่มือการปฏิบัติงานครู  กศน. ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร  เจ้าของผลงาน นางสุนันทา อินทร์อาษา (คลิก)

  รายงานผลการประเมินโครงการยุวกาชาดนอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าของ นายสุรศักดิ์ สีดาบุตร (คลิก)

  รายงานผลการศึกษาสภาพการดำเนินชีวิต และการพัฒนาวิถีทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในพื้นที่ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  เจ้าของผลงาน นายสุรศักดิ์ สีดาบุตร (คลิก)

  วิถีชีวิตชนเผ่าไทย 4 ชาติพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ   เจ้าของผลงาน นางจันทร์ฉาย  ทันตา  (คลิก) 

  ศรีสะเกษดินแดนแห่งอารยธรรม 4 เผ่าไทย   เจ้าของผลงาน นางไศลรัตน์ แสงทอง  (คลิก) 

   การพัฒนาชุดฝึกการเรียนดนตรีไทยด้วยขลุ่ยเพียงออ(ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554 ร.ร.ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก)   เจ้าของผลงาน นายเศรษฐ์ บุญข่าย  (คลิก)
เข้าชม : 3343
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-456-12601
โทรสาร  0-4561-5951  ssk_nfedcnfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05